logo
eu

Start In Podkarpackie

Co daje Platforma?

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2023 r. W ramach projektu przewidzianych jest 7 rund inkubacyjnych. Inkubacja będzie trwała średnio 6 miesięcy: od minimum 3 do maksimum 8 miesięcy.

Usługi podstawowe

- zapewnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, 
- przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe, 
- mentoring, 
- obsługa księgowa, prawna i doradztwo podatkowe, 
- podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji.

Usługi specjalistyczne

W zakresie wsparcia technicznego, technologicznego, inżynierskiego, informatycznego, wzorniczego:
- zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji, 
- zakup materiałów do przeprowadzenia badań m.in.: odczynników, surowców, elementów do wykonania prototypu, 
- w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu np. ocena rynkowa produktu.
- w obszarze analizy potrzeb klienta np. badanie rynku,
- wsparcia w obszarze projektowania graficznego m.in. tworzenie nazw i znaków firmowych, kreowanie marki, 
- uzyskania ochrony praw własności przemysłowej,
- inne niezbędne.

Dodatkowe korzyści

- wsparcie funduszu kapitałowego,
- nawiązanie bezpośrednich relacji z przedsiębiorcą,
- wejście do społeczności Start-upowej.

Aktualności

Logo_Fotoacc_szare_pole_ochronne

Najczęściej zadawane pytania

Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. Nie ma ograniczeń wiekowych,
z zastrzeżeniem, że preferowani będą Pomysłodawcy, którzy w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyli 35 roku życia.

 1. W ramach Umowy Animator Platformy/Partner Operacyjny zobowiązuje się zapewnić na rzecz Startupu:

1.1.  Managera inkubacji – osobę dedykowaną wyłącznie do pracy ze Startupem w ramach indywidualnego Programu inkubacji. Do zadań Managera inkubacji należy:

 1. a) przygotowanie programu inkubacji i nadzór nad jego prawidłową realizacją,
 2. b) wspólna praca ze Startupem nad rozwojem modelu biznesowego,
 3. c) ustalenie rodzaju usług niezbędnych do wyświadczenia oraz zapewnienie ich dostarczenia,
 4. d) dokonywanie systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu według ustalonych kamieni milowych,
 5. e) sporządzenie końcowego raportu z inkubacji.

Manager inkubacji w pracy ze Startupem będzie wykorzystywał metodologię Lean startup, Customer Development lub DesingThinking. Wybór metodologii wypracowany zostanie wspólnie ze Startupem i zależny będzie od specyfiki i etapu rozwoju pomysłu i branży, której dotyczy. Zakłada się elastyczny wybór metodologii, dopuszcza się również w indywidualnych przypadkach wykorzystanie wszystkich metodologii.

1.2.  Usługi podstawowe (możliwy zakres):

 • a) zapewnienie powierzchni biurowej: 
 • b) obsługa księgowa – 48 h w okresie inkubacji;
 • c) obsługa prawna – 72 h w okresie inkubacji;
 • d) doradztwo podatkowe – 48 h w okresie inkubacji;
 • e) przygotowanie prezentacji na sesje pitchingowe;
 • f) podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej.

1.3. Usługi specjalistyczne: usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem Pomysłu zgłoszonego do Projektu, w tym w szczególności nad stworzeniem MVP. Ich zakres i rodzaj będą zależne od etapu rozwoju Pomysłu, od branży której Pomysł dotyczy, od posiadanych zasobów kadrowych itp.

Katalog usług specjalistycznych (możliwy zakres):

 • a) wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze w tym zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji;
 • b) zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań we własnym zakresie przez Startup;
 • c) wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego Pomysłu przez Ekspertów i Mentorów z danej branży;
 • d) wsparcia Ekspertów w obszarze analiz potrzeb klienta;
 • e) wsparcia Ekspertów ds. marketingu oraz pomoc grafików komputerowych w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomaganie sprzedaży;
 • f) wsparcie w celu uzyskania ochrony praw własności przemysłowej.

Zakres i rodzaj usług podstawowych i specjalistycznych ustalać będzie Manager inkubacji wspólnie ze startupem, przy uwzględnieniu etapu rozwoju Pomysłu, branży, w której startup działa, posiadanych zasobów kadrowych itp. Liczba ich godzin będzie elastyczna i zależna od zgłoszonych przez startup potrzeb.

 1. Projekt jest realizowany w partnerstwie:
 2. a) Lider/Animator Platformy/Beneficjent projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. b) Partnerzy Operacyjni: ARR „MARR” S.A., HugeTECH Sp. z o.o. Kielecki Park Technologiczny
 4. c) Partner: M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.K.
 5. d) Inwestor Prywatny: EdtechHub Sp. z o.o.
 6. e) Uczelnia Wyższa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.
 7. f) Przedsiębiorcy:
 • Tarapata Jan Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Części Zamiennych,
 • SAGITUM S.A.,
 • Futurum Technology Ltd. Spółka Komandytowa,
 • Fotoacc Grzegorz Łobodziński,
 • SZEL-TECH Grzegorz Szeliga.

Miejsca realizacji projektu:

 1. a) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów/Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „AEROPOLIS” 36-002 Jasionka 954;
 2. b) ARR „MARR” S.A.: Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 1 i 2; ul. Wojska Polskiego, 39-300 Mielec; Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 69, 39-300 Mielec;
 3. c) HugeTECH Sp. z o.o.: ul. Moniuszki 11, 35-015 Rzeszów; ul. J. Słowackiego 24, 35-069 Rzeszów.
 4. d) Kielecki Park Technologiczny: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

1. Wybrać Platformę Startową Start In Podkarpackie na stronie www.parp.gov.pl
2. Złożyć wniosek za pomocą Generatora Wniosków i czekać na informację o ocenie. Informacje przesyłane są na wskazany we wniosku adres mailowy.

 1. Innowacyjność pomysłu – Wymagana innowacja produktowa na poziomie co najmniej krajowym, rozumiana jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań (do czego zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowana, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych)
 2. Doświadczenie i kwalifikacje Pomysłodawcy oraz osób wchodzących w skład Zespołu – Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu. Ocenie podlega doświadczenie osób w danej branży, w której chcą stworzyć projekt, a także ich kompetencje. Zespół powinien potrafić stworzyć produkt i go później umiejętnie sprzedawać swoim klientom.
 3. Potencjał rynkowy pomysłu i przewagi konkurencyjne – Potencjał rynkowy rozumiany jako maksymalne możliwości sprzedaży pojedynczego produktu (lub grupy produktowej) w oznaczonym czasie. Jest on wyznaczany przez maksymalny udział firmy w potencjale rynkowym, jakiego może spodziewać się pojedyncza firma dla określonego produktu lub grupy asortymentowej. Oceniać go nalży przez pryzmat liczby konsumentów, którzy kupują produkt z określoną intensywnością w danym momencie czasu. Ponadto koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów.
 4. Ekonomiczna zasadność komercjalizacji pomysłu – Pomysł na start-up musi zawierać pomysł na zarabianie. Najlepiej aby idea zawierała kilka opcji zarabiania. Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł powoduje, że projekt będzie bardziej odporny na wahania przychodów. 

Spółkę należy zarejestrować po pozytywnej ocenie dokonywanej przez Panel Ekspertów. Koszty związane z jej rejestracją ponosi pomysłodawca wraz z zespołem. Po podpisaniu umowy warunkowej Pomysłodawca, w okresie jej obowiązywania, w wyznaczonym przez RARR terminie i miejscu będzie miał możliwość ze skorzystania z jednodniowych 6h warsztatów i 2h konsultacji z zakresu zakładania działalności w formie spółki kapitałowej.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 18 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” „Pomysł nie może zostać złożony do oceny przez inną Platformę startową, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.”

Różne pomysły można zgłaszać do wielu platform. Ponadto zgodnie z zapisami § 3 ust. 20 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” „Każdy Pomysłodawca może zgłosić do Projektu nieograniczoną liczbę Pomysłów, jednakże tylko jeden z nich może zostać zakwalifikowany do etapu inkubacji w danej rundzie. Panel Ekspertów wskaże Pomysł mający największą szansę komercjalizacji, nad którym będzie pracował Pomysłodawca w ramach Programu inkubacji.”

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 i 8 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” Pomysłodawca nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia z RARR S.A./Partnerami Projektu i być członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych RARR S.A./Partnerów Projektu. Pomysłodawca nie może być wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach Projektu.

Nie ma możliwości z góry założyć czas zaangażowania zespołu w okresie inkubacji. Jest to bowiem zależne od stopnia rozwoju pomysłu, branży której on dotyczy.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 8 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” w ramach projektu przewidziane są następujące rodzaje współpracy Managera inkubacji ze startupem:

 • bezpośredni – spotkania osobiste,
 • pośredni – przy wykorzystaniu kanałów komunikacji: telefon, e-mail, Skype, Messenger i inne.

Sposób komunikowania ze startupem będzie ustalany indywidualnie, za obopólną zgodą stron.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 14 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie”

„Startup będzie miał możliwość skorzystania z zasobów technicznych zadeklarowanych przez Platformę Startową Start In Podkarpackie. W przypadku braku odpowiedniego eksperta i zasobów technicznych w zasobach własnych Animatora/Partnerów, eksperci poszukiwani będą poza partnerstwem”.  Z tego też względu nie ma możliwości sfinansowania w ramach inkubacji pracy programisty/grafika w sytuacji, gdy jest on w zespole startupu lub, gdy startup ma taką osobę i chciałby jej zrefundować koszty.  W ramach projektu jest możliwość otrzymania tego rodzaju wsparcia od ekspertów branżowych, będących w zasobach Platforma lub w sytuacji, gdy platforma takiego wsparcia nie będzie posiadać możliwość zakupu tego rodzaju usług od firm zewnętrznych dokonanych zgodnie z zasadami zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Regulaminu Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie”

„…Przed przystąpieniem do oceny Pomysłów członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mający dostęp do wniosków inkubacyjnych Pomysłodawców podpisują deklaracje bezstronności i poufności przekazywanych informacji.”. Ponadto eksperci ds. innowacyjności i na Panelu Ekspertów także tego rodzaju deklaracje bezstronności i poufności przekazywanych informacji będą zobowiązani podpisać.

Każda osoba fizyczna, która posiada  innowacyjny pomysł, bez względu na miejsce zamieszkania,  może złożyć wniosek inkubacyjny w ramach projektu. Jedynym obligatoryjnym warunkiem w projekcie jest konieczność założenia przez pomysłodawcę i jego zespół spółki kapitałowej na terenie województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku inkubacyjnego zakłada się, że pomysły podlegające inkubacji w ramach Platform Startowych powinny przedstawiać poziom gotowości technologicznej od I. do VI.

Opis etapu rozwoju pomysłu – poziom gotowości technologicznej W polu należy zdefiniować poziom gotowości technologicznej proponowanego rozwiązania. Wyróżnia się IX poziomów, które szczegółowo opisane zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.  Poziom I. Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Poziom II. Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Poziom III. Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii.

Poziom IV. Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V. Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom VI. Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Poziom VII. Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.

Poziom VIII. Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii.

Poziom IX. Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt.

Dawca W sytuacji, gdy okaże się, że stopień rozwoju pomysłu przekracza poziom IV, wtedy pomysłodawca powinien aplikować o środki w projektach realizowanych w ramach działania 2.5 POIR.

Pomysłodawca wraz z zespołem jest zobowiązany do pokrycia w ramach projektu ze środków  własnych kosztów związanych z założeniem spółki kapitałowej.

W sytuacji, gdy udziałowcem spółki są minimum 2 osoby, spółka nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów administracyjnych, gdyż Platforma dostarcza je w postaci pakietu usług podstawowych.

W sytuacji, gdy wspólnikiem spółki jest jedynie Pomysłodawca, który równocześnie jest jednoosobowym zarządem, dla celów ubezpieczeniowych jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność i podlega ubezpieczeniu społecznemu według zasad obowiązujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Osoby prowadzące taką działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Tego rodzaju wydatków Platforma nie finansuje, dlatego też Startup musi je ponosić samodzielnie.

Napisz do nas

kontakt@startinpodkarpackie.pl

Zadzwoń

Agnieszka Florek
+48 17 86 76 260

ARR „MARR” S.A. w Mielcu
797 600 316
797 600 317

HugeTech
790 846 846

Kielecki Park Technologiczny
+41 27 87 252

Biuro Projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów, pokój 109